Senior Brand Marketeer The Bastard

Halfweg   HBO   Fulltime


Halfweg
HBO
Fulltime
Do you know what it takes to be a Bastard? 
 
The Bastard, hét Nederlandse merk voor keramische barbecues, heeft in 10 jaar tijd de harten van de Nederlandse BBQ’er veroverd. Ook de komende jaren heeft het merk sterke ambities. We bouwen verder aan het sterke en betrouwbare imago dat The Bastard vandaag heeft en internationaliseren volop.   
 
Marketing voor The Bastard is ‘not just an ordinary job’. Kwaliteit zonder toegevingen, betrouwbaarheid, en een grote portie durf, humor en karakter. We maken de shift naar een global lifestyle merk en sluiten niemand uit. Wij geloven in ‘Character.Is.All’ en bestormen de Europese markt op onze eigen ‘Bastard way’.  
 
Kun jij 100% connecten met dit merk? Kun jij een tunnel visie ‘aanzetten’ en daarmee écht impact in de internationale BBQ-markt maken? Kortom, ben jij The Bastard die we zoeken?  
 
Voor ons hoofdkantoor, gevestigd in Amsterdam, komen wij graag in contact met kandidaten voor de functie van:  

Senior Brand Manager The Bastard 
Fulltime 

Jouw uitdaging 
De Senior Brand Manager speelt een cruciale rol binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van de merkstrategie met een primaire focus op de Europese markt (NL, BE, GER, FR en UK). Je missie is om het merk verder uit bouwen en de identiteit te versterken met de juiste assets die relevant zijn voor onze consument en partners. Als Senior Brand Manager is de Consumer Journey jouw uitgangspunt. Je verzamelt inzichten, vertaalt deze naar een merkstrategie en bijbehorende activatiekalender (online & offline).  
Jij bent één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van het merk en ook voor andere teams een belangrijk aanspreekpunt. Je kunt rekenen op de hulp en van jouw collega Brand Manager The Bastard (vacante positie) en Brand Creative & Partnerships (Dirk Hoeksema). Daarnaast staat er een team van marketingspecialisten en een in-house designer voor je klaar. Aansturing en coaching kun je verwachten van de Marketing Manager.  

Waar jij je vooral mee gaat bezighouden:  
 
Merkstrategie & Merkidentiteit: Je omarmt het merk-DNA van The Bastard en tilt deze naar een nieuw level met jouw, op insights gebaseerde, internationale brand- en communicatieplan. Je zorgt voor zichtbaarheid en betrokkenheid van het merk in alle marketingmaterialen en contactpunten, zowel online als offline, voor een naadloze merkervaring. Je legt dit uiteraard vast in Brand guidelines.  
 
Content Creatie & Campagne Management: In samenwerking met zowel interne als externe  
experts maak je impactvolle en relevante content en verwerkt deze in B2B en/of B2C campagnes. Je zorgt voor een sterke digitale, internationale zichtbaarheid in de gehele marketing funnel (awareness – consideration – conversion – loyalty). Je meet en analyseert hoe iedere media-inspanning (paid – earned – social – owned media) rendeert.   
 
Productlanceringen & Activaties:Je werkt samen met ons R&D en Sales team om succesvolle productlanceringen te plannen en uit te voeren, waarbij je trends en behoeften van de klant & consument waarborgt en sell-out stimuleert in onze retail kanalen. Je activeert het portfolio middels partnerships en demo’s/events met, uiteraard, de juiste merk uitstraling. Niet alleen naar klant of consument, maar je bent ook het interne aanspreekpunt voor het merk en zorgt ervoor dat iedereen de juiste merk- en productkennis heeft.  
 
Wat breng je mee 
Natuurlijk ben jij onze nieuwe collega die enthousiast is, initiatief toont, beschikt over een gezonde dosis humor en zichzelf omschrijft als een harde werker. Maar jij herkent je ook in de volgende kwaliteiten en vereisten: 
 • Je hebt zo’n 7-10 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol; 
 • Je hebt ervaring in het managen van een brand op internationaal vlak in een multi-channel omgeving; 
 • Je hebt aantoonbare ervaring in digital marketing; 
 • Je houdt ervan om je creativiteit te combineren met data voor commerciële impact; 
 • Wij zoeken een enthousiast persoon die stevig in zijn/haar schoenen staat en snapt wat er nodig is om een merk te bouwen, die goed kan organiseren, creatief kan meedenken maar ook hands-on aan de slag kan gaan.  
 • Je durft initiatieven te nemen waarbij eigen ideeën zeker worden gewaardeerd en kunnen vaak na overleg omgezet worden in eigen projecten.  
 • Je hebt een zeer sterk niveau in het Engels, zowel in geschreven als gesproken communicatie. Taalkennis van het Duits en Frans zijn een pre, ook andere talen komen ongetwijfeld aan bod in deze internationale omgeving.  
 • Beschikbaar voor 40 uur per week.
 
Wat bieden wij? 
 • Een prettige werksfeer in een hecht, dynamisch en ambitieus team; 
 • Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling; 
 • Een super toffe werkplek in de bekende suiker silo's in halfweg, centraal gelegen tussen Haarlem en Amsterdam;
 • De lijnen binnen onze organisatie zijn kort. Hierdoor krijg je snel dingen voor elkaar en kun je echt iets betekenen; 
 • Je ontvangt een marktconform salaris, waarbij wij uiteraard je leeftijd en ervaring meenemen; 
 • Een laptop;  
 • Premievrij pensioen; 
 • Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling; 
 • 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld (op fulltime basis); 
 • 30% personeelskorting 

 
Wie zijn wij 
Bij Fyron willen we dat mensen zich met elkaar verbinden. Onze producten zijn ontworpen om mensen samen te brengen, een waarde die we ook op onze werkplek vooropstellen. We worden gedreven door passie, solidariteit, oprecht enthousiasme en een speelse mindset, die we gebruiken om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. We hebben een winnaarsmentaliteit en nemen genoegen met niets anders dan het beste. Wij geloven in sterke en duurzame partnerships met onze collega's, klanten en ons wereldwijde netwerk. 

Werken bij Fyron betekent als team de groei van onze merken realiseren. We helpen elkaar bij moeilijkheden en maken tijd om successen te vieren. Wij zijn een bedrijf dat voortdurend evolueert en groeit. We investeren in onze mensen, apparatuur en systemen. De sfeer is informeel, maar iedereen heeft een gezonde ambitie en gemeenschappelijk doel. Ook maken we tijd voor leuke uitjes, borrels na het werk en natuurlijk leuke barbecue-avonden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you know what it takes to be a Bastard?  
  
The Bastard, the No.1 brand for ceramic barbecues in The Netherlands, has conquered the hearts of many Dutch BBQ'ers and has strong ambitions for the years to come. We continue to build on the strong and reliable brand that The Bastard is today and internationalize fully.    
  
Marketing for The Bastard is 'not just an ordinary job'. Quality without compromise, reliability, and a large dose of daring, humor and character. We are making the shift to a global lifestyle brand and are not excluding anyone. We believe in 'Character.Is.All' and are storming the European market in our own 'Bastard way'.   
  
Can you 100% connect with this brand? Can you 'turn on' a tunnel vision and make a real impact in the international BBQ market? In short, are you The Bastard we are looking for?   
  
For our head office, located in Amsterdam, we would like to get in touch with candidates for the position of:   
  
Senior Brand Manager The Bastard 
Fulltime 
  
Your challenge  
The Senior Brand Manager plays a crucial role within the organisation. You are responsible for leading and executing the brand strategy with a primary focus on the European market (NL, BE, GER, FR and UK). Your mission is to further build the brand and strengthen the identity with the right assets that are relevant for our consumers and partners. As Senior Brand Manager, the Consumer Journey is your starting point. You gather insights, translate them into a brand strategy and corresponding activation calendar (online & offline).   
  
You are one of the driving forces behind the development of the brand and also an important point of contact for other teams. You can count on the help of your colleague Brand Manager The Bastard (vacant position) and Brand Creative & Partnerships (Dirk Hoeksema). There is also a team of marketing specialists and an in-house designer at your service. You can expect guidance and coaching from the Marketing Manager.   
  
You'll be mainly working on 
Brand Strategy & Brand Identity: You will embrace The Bastard's brand DNA and take it to the next level with your insights-based international brand and communication plan. You ensure brand visibility and engagement across all marketing materials and touchpoints, both online and offline, for a seamless brand experience. You will of course document this in Brand guidelines.   
  
Content Creation & Campaign Management: In collaboration with both internal and external experts, you create impactful and relevant content and incorporate it in B2B and/or B2C campaigns. You ensure strong digital, international visibility throughout the marketing funnel (awareness - consideration - conversion - loyalty). You measure and analyze how each media effort (paid - earned - social - owned media) pays off.    
  
Product launches & Activations: You work together with our R&D and Sales team to plan and execute successful product launches, safeguarding customer & consumer trends and needs and driving sell-out in our retail channels. You activate the portfolio through partnerships and demos/events with, of course, the right brand image. Not only towards the customer or consumer, but you are also the internal point of contact for the brand and make sure everyone has the right brand and product knowledge.   
  
What do you bring  
Of course, you are our new colleague who is enthusiastic, shows initiative, has a healthy dose of humour and describes himself as a hard worker. But you also recognise yourself in the following qualities and requirements:  
  
 • You have about 7-10 years of work experience in a similar role;   
 • You have experience in managing a brand internationally in a multi-channel environment;  
 • You have demonstrable experience in digital marketing;  
 • You love combining your creativity with data for commercial impact;  
 • We are looking for an enthusiastic person who stands firm in his/her shoes and understands what it takes to build a brand, who can organize well, think creatively but can also work hands-on.   
 • You dare to take initiatives in which your own ideas are certainly appreciated and can often be transformed into your own projects after consultation.   
 • You have a very strong command of English, both in written and spoken communication. Language skills in German and French are an advantage; other languages will undoubtedly also come into play in this international environment.   
 • Available for 40 hours per week.  


What do we offer?  
 • A pleasant working atmosphere in a close-knit, dynamic and ambitious team;  
 • Room for personal input and development;  
 • The lines of communication within our organization are short. This means you get things done quickly and can really make a difference;  
 • You will receive a competitive salary, which of course takes your age and experience into account;  
 • A laptop;   
 • Non-contributory pension;  
 • Opportunity for personal development; 
 • 25 holidays and 8% holiday pay (on a full-time basis);  
 • 30% staff discount  

  
Who we are  
At Fyron, we want people to connect with each other. Our products are designed to bring people together, a value we also put first in our workplace. We are driven by passion, solidarity, genuine enthusiasm and a playful mindset, which we use to work towards a common goal. We have a winner's mentality and settle for nothing but the best. We believe in strong and lasting partnerships with our colleagues, clients and our global network.  
  
Working at Fyron means working as a team to achieve the growth of our brands. We help each other through difficulties and make time to celebrate successes. We are a company that is constantly evolving and growing. We invest in our people, equipment and systems. The atmosphere is informal, but everyone has healthy ambition and a common goal. We also make time for fun outings, drinks after work and, of course, fun barbecue evenings.  
  
Enthusiastic?  
Then we would like to receive your CV and motivation! You can send these via our online application form. Share anything you think we should know; projects you are proud of, successes, etc. For questions or more information about the position, please contact our Marketing Manager Bram Dames. If you have any questions about the application process, please contact our HR Recruiter Willemijn at willemijn.severijnse@fyrongroup.com  
 

Enthousiast?
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie! Deze kun je sturen via ons online sollicitatieformulier. Deel alles wat we volgens jou moeten weten; projecten waar je trots op bent, successen etc. Voor vragen of meer informatie over de functie neem je contact op met onze Marketing Manager Bram Dames via bram.dames@fyrongroup.com. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met onze HR Recruiter Willemijn via willemijn.severijnse@fyrongroup.com
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Senior Brand Marketeer The Bastard, Vacature, Marketeer, HBO, Marketing, Groothandel / Handel, Retail, Noord-Holland, Halfweg, Amsterdam, branding, consumer journey, merkstrategie, online marketing, offline marketing, Brand creative, internationaal, communicatie, multi channel, digitale marekting
Deel deze vacature
Fyron Group BV
Suikersilo West 2-3-4
1165 MP  Halfweg
Contactpersoon
HR Recruiter
Mevr. Willemijn Severijnse